• Reykjavík เรคจาวีก เมืองแห่งความเจริญรุ่งเรือง

  Samfylkingin – พรรคสังคมประชาธิปไตย

Reykjavík เรคจาวีก เมืองแห่งความเจริญรุ่งเรือง

Samfylkingin – พรรคสังคมประชาธิปไตย

อาคารที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าในเมืองเรคจาวีก

ทุกคนจะต้องมีที่อยู่อาศัยคุ้มภัยให้ตนเอง ในลักษณะและขนาดที่แตกต่างกัน ในปีหน้าจะมีจำนวนห้องเช่า/บ้านเซ้งเช่า และอาคารบ้านเรือนเพิ่มขี้นประมาณ 2.500 – 3.000 แห่ง

 • พวกเราจะปรับปรุงด้านบริการรถเมล์โดยสารประจำทางให้ดีขึ้น เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการเดินทาง
 • พวกเราจะรับประกันว่าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนั้นจะต้องมีความเหมาะสมสำหรับทุกครอบครัวที่มีบุตร
 • พวกเราจะปรับปรุงโครงสร้างสถานะทางสังคม ไม่แบ่งเขตคนจน/คนรวย
 • พวกเรามีแนวทางในการดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและทุพลภาพ

ประเด็นเรื่องคนต่างด้าว – บ้านเมืองของฉัน ฉันจะเลือกเอง

เป็นที่รู้และยอมรับกันทั่วไปว่ามีผู้คนหลากหลายสัญชาติอาศัยอยู่ในเมืองเรคจาวีก การมีส่วนร่วมของคนต่างด้าวกับชาวเมืองเรคจาวีกนั้นเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับทุกคน  ไม่ว่าคุณจะอยู่ในเมืองใด เช่น อยู่เมืองเรต้าฟริดี้ก็จะต้องได้รับการบริการทางสังคม การศึกษาและสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเหมือนคนอยู่เมืองเรคจาวีก / อยู่นครราชสีมาหรือนครศรีธรรมราชจะต้องมีสิทธิได้รับข้อมูลและการบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง

 • พวกเราจะจัดทำข้อมูลเรื่องยินดีต้อนรับสู่เมืองเรคจาวีกฉบับสมบูรณ์ สำหรับแจกให้คนต่างด้าว
 • พวกเราจะพัฒนาด้านการให้ข้อมูลและคำแนะนำ/ปรึกษาแก่ชาวเมืองเรคจาวีก และชาวต่างด้าวทีอาศัยในเมืองเรคจาวีก
 • พวกเราจะมุ่งเน้นด้านการปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาภาษาไอซ์แลนด์เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ในทุกแวปไซด์จะมีการแปลภาษาอย่างมีคุณภาพโดยคงเนื้อหาเดิม

การสอนภาษาแม่(ภาษาท้องถิ่นของตน)สำหรับเด็กต่างด้าว และวัฒนธรรมที่หลากหลายสำหรับทุกคน

 • พวกเราต้องการให้มีการสอนภาษาแม่ในโรงเรียน ควบคู่กับสอนภาษาไอซ์แลนด์สำหรับเด็กต่างด้าว
 • พวกเราจะระดมองค์กรประชาชนจากทุกภาษา เพื่อร่วมมือกันจัดทำการสอนภาษาแม่ โดยให้ความรู้และทำงานร่วมกับผู้ปกครอง
 • พวกเราจะแบ่งเป็นครู 5กลุ่ม ซึ่งเป็นครูที่มีความรู้ ความสมารถและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนภาษา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญาที่พบบ่อยเรื่องการสอนภาษาแม่
 • พวกเราจะให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองต่างด้าวทุกครอบครัว
 • พวกเราจะให้การช่วยเหลือเยาวชนต่างด้าว(วัยรุ่น)โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่เก่งพอในเรื่องภาษาไอซ์แลนด์
 • พวกเราจะดำเนินการแก้ไขเรื่องเยาวชนต่างด้าวที่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน(เลิกเรียน)ก่อนจบมัธยม

เมืองเรคจาวีกจะอยู่เคียงข้างคุณ เพื่อช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรืออยู่ในสถานการณ์ลำบาก

 • พวกเราจะมุ่งเน้นการให้คำแนะนำปรึกษาแก่บุคคลที่ได้รับความเดือดร้อน เรื่องการใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือการใช้ความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรงด้านอื่น ๆ
 • พวกเราจะปรับปรุงเพิ่มเติมด้านความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเหมาะสมกับความต้องการสำหรับบุคคลที่ได้รับความเดือนร้อนจากการใช้ความรุนแรง
 • พวกเรารับประกันเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุที่เป็นคนต่างด้าวในวัยบำเหน็จบำนาญ พวกเขาเหล่านั้นจะต้องได้สิทธิที่เทียบเท่ากันกับคนทั่วไปในสังคมโดยไม่ลดหย่อน

เมืองเรคจาวีกเป็นศูนย์รวมงานและอาชีพสำหรับแรงงานต่างด้าว

 • พวกเรารับประกันว่าจะไม่มีการแบ่งแยกเรื่องสัญญาจ้างงาน
 • พวกเราจะเสนอให้มีการเรียนการสอนภาษาไอซ์แลนด์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ
 • พวกเราจะตรวจสอบ/แก้ไขเรื่องค่าแรงของแรงงานต่างด้าว โดยจะจัดให้มีการประเมินจากการศึกษา และประสบการณ์ส่วนบุคคลที่เคยประกอบอาชีพมาจากบ้านเมืองของตนเอง
 • พวกเราจะให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานเรื่องวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ครอบครัวที่มีบุตรในเมืองเรคจาวีก (และผู้ที่มีสิทธิเลี้ยงดูบุตรแต่เพียงผู้เดียว)

สวัสดิการของเด็กเป็นงานสำคัญที่สุดของพวกเราทุกคน เด็กทุกคนต้องมีสิทธิได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมในการพัฒนาศักยภาพและการปลูกฝังความสามารถของตนโดยไม่คำนึงถึงเรื่องสภาพทางการเงินของผู้ปกครอง  พวกเราจะไม่ยอมให้มีปัญหาความยากจนมาปิดกั้นสถานะทางสังคมในวัยเด็ก

การช่วยเหลือขั้นต้นสำหรับชีวิตครอบครัวที่มีบุตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 • พวกเราจะเพิ่มเงินสนับสนุนค่าฝากเลี้ยงหลังเลิกเรียนและนันทนาการ(กิจกรรมหลังเลิกเรียน)ของเด็ก เป็น 50.000 โครน่า ต่อปี/ต่อคน
 • พวกเราจะปรับปรุงเรื่องส่วนลดสำหรับเด็กที่เป็นพี่น้องกันและอยู่โรงเรียนอนุบาล)เดียวกัน หรือฝากเลี้ยงหลังเลิกเรียนและนันทนาการ(กิจกรรมหลังเลิกเรียน)  พี่น้องกันจะต้องได้รับส่วนลดจากค่าบริการนั้น
 • พวกเรารับประกันในเรื่องโภชนาการของเด็กในโรงเรียนว่าจะต้องได้อาหารกลางวันที่มีคุณค่าสารอาหารครบถ้วน และคุ้มค่ากับเงินที่ผู้ปกครองจ่ายไป
 • พวกเราจะจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษฝ่ายสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ(กิจกรรมหลังเลิกเรียน)สำหรับเด็กต่างด้าว

เพิ่มเติมวงเงินสนับสนุนหลังคลอดบุตรและโรงเรียนอนุบาล

ครอบครัวที่มีบุตรในเมืองเรคจาวีกจะต้องไม่กังวลถึงความไม่แน่นอนเรื่องเวลาที่สั้นและวงเงินสนับสนุนหลังคลอดบุตรน้อยเกินไป

 • พวกเราจะรับเด็กเล็กเข้าโรงเรียนอนุบาลตามเกณท์ที่กำหนด
 • พวกเราจะผลักดันกฏหมายเรื่องการเพิ่มเวลาและเพิ่มวงเงินช่วยเหลือหลังคลอดบุตร

ปรับปรุงเพิ่มเติมในแต่ละเขต

 • พวกเราจะส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เรคจาวีกที่ดีกว่าเมืองเรคจาวีกและพื้นที่ใกล้เคียงต้องแข็งแกร่ง  สภาพแวดล้อมต้องดีขี้นตลอดไป
 • พวกเราจะมีนโยบายการวางแผนงานด้านผังเมืองและสภาพแวดล้อม เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาและการบริการที่ดีอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่

ประเด็นเรื่องโรงเรียน – และนันทนาการ(กิจกรรมหลังเลิกเรียน)

โรงเรียนและนันทนาการ(กิจกรรมหลังเลิกเรียน) เรารับประกันว่าเด็กทุกคนต้องได้รับการบริการพื้นฐานอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคม เด็กต้องมีพัฒนาการและความคิดสร้างสรร เพื่อเติบโตไปเป็นบุคคลที่มีศักยภาพในอนาคต

 • พวกเรายินดีที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายอีกหลายเรื่องในโรงเรียนและนันทนาการ(กิจกรรมหลังเลิกเรียน)
 • หลักการสำคัญของเราคือการหาจุดเด่นหรือความสามารถพิเศษของเด็กเพื่อจุดประกายความคิด และดึงความสามารถพิเศษนั้นออกมา
 • ในโรงเรียนและสถานกิจกรรมนันทนาการ จะเน้นการเรียนและทำกิจกรรมร่วมกันของเด็กทั้งหมด โดยไม่แบ่งแยกว่าเด็กคนใหนเก่งมากหรือเก่งน้อยกว่ากัน
 • พวกเราจะส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน การอ่านนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองในอนาคต
 • พวกเราจะเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมวางแผนจัดระบบการเรียนและนันทนาการ(กิจกรรมหลังเลิกเรียน)
 • พวกเราจะพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก เพื่อใช้ประโยชน์ในเวลาเรียนวิชาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกสถานที่

นันทนาการ(กิจกรรมหลังเลิกเรียน)ที่หลากหลาย

 • พวกเราจะเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกับพนักงานในสถานกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อฝึกทักษะ,ความสามารถ,และมนุษย์สัมพันธ์ในสังคม
 • พวกเราจะพัฒนาอย่างบูรณาการด้านนันทนาการ(กิจกรรมหลังเลิกเรียน)ระหว่างพนักงานในโรงเรียนและเด็กนักเรียนโรงเรียนประถม

ความเสมอภาคทางโอกาส

 • พวกเราจะเพิ่มโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้เพิ่มเติมวิชาวัฒนธรรมเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนมีความเข้าใจถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างจากทุกพื้นที่ทั้งในเมืองหลวงและเขตนอกเมือง
 • พวกเราจะเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และใช้เวลากับธรรมชาติของไอซ์แลนด์ โดยมีการวางแผนการจัดการทัศนศึกษานอกสถานที่

ความสนใจและความร่วมมือของผู้ปกครอง

 • พวกเราจะรับรองว่าผู้ปกครองทุกท่านจะมีโอกาสในการเสนอแนะข้อคิดเห็น และเข้าถึงหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

ความพยายามและการแก้ไขปัญหาเรื่องเด็กเลิกเรียนก่อนจบมัธยม

 • ในการทำงานนั้นต้องมีการแก้ไขปัญหาที่ดี โดยจะต้องได้รับความร่วมมือระหว่างเยาวชนเองและครอบครัวของพวกเขา โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาให้คำแนะนำ

ครูและเจ้าหน้าที่ ให้คำแนะนำและปรึกษาด้านนันทนาการ(กิจกรรมหลังเลิกเรียน) ครูถือเป็นความสำคัญขั้นแรกสำหรับเด็กและเยาวชนเสมอ เพื่อพัฒนาการของเด็กในอนาคต

 • พวกเราจะสร้างความสามัคคี ความเป็นปึกแผ่นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในเมือง ผู้ปกครอง , และผู้เชี่ยวชาญ , ให้ความสำคัญในอาชีพครู และการเคารพในการเรียนการศึกษาของเด็ก
 • พวกเราจะจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กในโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม และศูนย์นันทนาการ(ศูนย์กิจกรรมหลังเลิกเรียน) อย่างมุ่งมั่น , เพิ่มจำนวนพนักงาน และ เพิ่มเงินเดือนแก่พนักงานด้วย

ประสิทธิภาพของโรงเรียนอนุบาล

 • เป็นโอกาสทองที่จะสร้างรากฐานให้เด็กในโรงเรียนอนุบาล เด็กอนุบาลจะอ่านออกเขียนได้ในขั้นพื้นฐาน
 • พวกเราจะผลักดันและสนับสนุนการทำงานของพนักงานในโรงเรียนอนุบาลให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรร , การเล่นอย่างมีทักษะตามพัฒนาการของเด็ก , ความเชื่อมั่นในตัวเองและมีมนุษยสัมพันธ์

สวัสดิการในเมืองเรคจาวีก

พวกเรามองเห็นว่าสิทธิต่าง ๆ ของทุกคนในสังคมนั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิต พวกเราจะไม่เลือกปฏิบัติหรือแบ่งแยกฐานะและไม่กีดกั้นทางสังคม

 • พวกเราจะมีข้อเสนอแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินโดยเปิดโอกาสให้พวกเขาเหล่านั้นมีงานทำ มีการศึกษา มีการฟื้นฟูอาชีพ หรือการรักษาตนเองในระยะพักฟื้น เพื่อเตรียมความพร้อมทางสภาพร่างกายและกลับสู่ตลาดแรงงานต่อไป
 • พวกเราจะจ่ายเงินสนับสนุนด้านนันทนาการ(กิจกรรมหลังเลิกเรียน) และ อาหารกลางวันเด็กในโรงเรียนสำหรับผู้ปกครองที่ไม่มีรายได้(ตกงาน)
 • พวกเราจะรับประกันว่าเด็กต่างด้าวทุกคนจะต้องมีโอกาสได้เรียนนันทนาการ(กิจกรรมหลังเลิกเรียน)
 • พวกเราจะต่อต้านการแบ่งแยกผู้สูงอายุ ซึงผู้สูงอายุจะต้องไม่รู้สึกว่าถูกปล่อยให้โดดเดี่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่เป็นคนต่างด้าว

สิทธิ เสรีภาพของคนพิการ/ทุพลภาพและปรัชญาการใช้ชีวิต

 • พวกเราจะให้ความสำคัญกับคนพิการ/ทุพลภาพ  และปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของคนพิการและทุพลภาพอย่างเคร่งครัด
 • พวกเราจะปรับปรุงนโยบาย เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสิทธิและเสรีภาพในการเลือกรูปแบบ(ลักษณะ)ของที่อยู่อาศัยเอง

สิทธิมนุษยชนของคนร่อนเร่

 • ในเมืองเรคจาวีกจะต้องไม่มีคนนอนบนถนน ข้างทางหรือนอกบ้าน  พวกเรารับประกันว่าคนร่อนเร่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเสมอภาค โดยจะมีมาตรการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

สวัสดิการในเมืองเรคจาวีก

พวกเรามองเห็นว่าสิทธิต่าง ๆ ของทุกคนในสังคมนั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิต พวกเราจะไม่เลือกปฏิบัติหรือแบ่งแยกฐานะและไม่กีดกั้นทางสังคม

 • พวกเราจะมีข้อเสนอแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินโดยเปิดโอกาสให้พวกเขาเหล่านั้นมีงานทำ มีการศึกษา มีการฟื้นฟูอาชีพ หรือการรักษาตนเองในระยะพักฟื้น เพื่อเตรียมความพร้อมทางสภาพร่างกายและกลับสู่ตลาดแรงงานต่อไป
 • พวกเราจะจ่ายเงินสนับสนุนด้านนันทนาการ(กิจกรรมหลังเลิกเรียน) และ อาหารกลางวันเด็กในโรงเรียนสำหรับผู้ปกครองที่ไม่มีรายได้(ตกงาน)
 • พวกเราจะรับประกันว่าเด็กต่างด้าวทุกคนจะต้องมีโอกาสได้เรียนนันทนาการ(กิจกรรมหลังเลิกเรียน)
 • พวกเราจะต่อต้านการแบ่งแยกผู้สูงอายุ ซึงผู้สูงอายุจะต้องไม่รู้สึกว่าถูกปล่อยให้โดดเดี่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่เป็นคนต่างด้าว

วัฒนธรรมและทัศนคติที่สร้างสรรในทุก ๆ พื้นที่

UNESCO ยูเนสโก้ ได้มอบรางวัลให้เมืองเรคจาวีกเป็นเมืองแห่งวรรณกรรม และมีการจัดเทศกาลดนตรีนานาชาติ การใช้สถานที่ในการสร้างภาพยนต์ที่โด่งดังไปทั่วโลก และเป็นศูนย์รวมงานศิลปะที่ทันสมัยและสร้างสรร

การเข้าถึง-เข้าร่วมในวัฒนธรรม

 • พวกเราจะให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมและสร้างสรรศิลปะอย่างกว้างขวาง
 • พวกเราจะเชิญชวนผู้พิการทุพลภาพและผู้ที่กำลังหางานทำ ได้สิทธ์ในการใช้บัตรชมวัฒนธรรม เช่น บัตรหอสมุด พิพิธภัณท์ โรงละคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
 • พวกเราจะทำให้เมืองเรคจาวีกเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมนานาชาติที่มีชื่อเสียง และจะจัดงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่
 • พวกเราจะให้ความสำคัญกับการศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติให้เผยแผ่สู่เด็กในโรงเรียนทั่วเมืองเรคจาวีกนี้

การงาน – อาชีพ และธุรกิจทองเที่ยวในเมืองเรคจาวีก

ชาวเมืองเรคจาวีกจะได้รับทางเลือกที่หลากหลายด้านการงานและอาชีพ เมืองเรคจาวีกจะปรับปรุงนโยบายเพื่อเพิ่มความรู้และความสามารถแก่ทุกอาชีพ โดยเฉพาะให้ความสำคัญต่อการปฏิวัติอุตสาหรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นของทุกภาคส่วน

 • เมืองเรคจาวีกจะต้องมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทุกคนและทุกภาคอุตสาหกรรม
 • เมืองเรคจวาวีกจะต้องมีบริษัทและธุรกิจที่มีความมั่นคงทาง เพื่อทุกคนจะได้มีการงาน/อาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • เมืองเรคจาวีกจะต้องปรับปรุงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการค้า เพื่อรองรับการลงทุนจากนักธุรกิจและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นความกระจายรายได้สู่ทุกคน

การท่องเที่ยว สร้างคน สร้างงาน เพื่อนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายด้านวัตนธรรม ซึ่งพวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันทำ

 • พวกเราจะพัฒนาด้านเศรษฐศาสตร์ การตลาดธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและบูรณาการ เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในอนาคตของเมืองเรคจาวีก
 • พวกเราจะร่วมมือกับภาครัฐเพื่อเปิดพิพิธภัณท์ธรรมชาติที่(Perlan)

พิทักษ์สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ

ชาวเมืองเรคจาวีกจะต้องได้รับการบริการด้านการเดินทางที่สะดวก ระยะทางสั้นและง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้า โรงเรียน สถานที่ทำงาน และธรรมชาติ

 • พวกเราจะพัฒนาด้านการปรับปรุงผังเมืองเพื่อให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตนั้น ๆ ได้รับความสะดวกด้านการเดินทาง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 • พวกเราจะสร้างบริเวณศูนย์รวมจุดนัดพบกลางหมู่บ้านให้สวยงาม มีสนามเด็กเล่นที่สดใส และปรับปรุงสวนสาธารณะให้ดีขึ้น

รถยนต์ รถจักยาน และรถเมล์ หรือทางเท้าเพื่อคนเดิน ในเมืองเรคจาวีกต้องมีทุกสิ่งที่กล่าวมานั้น

 • พวกเราจะเสนอให้มีการปรับปรุงการคมนาคม
 • พวกเราจะพัฒนาให้ระบบขนส่งสาธารณะ(รถเมล์)ให้มีคุณภาพมากขึ้น
 • พวกเราจะปรับปรุงเส้นทางสำหรับผู้ใช้จักรยาน และขยายเส้นทางเท้าเพื่อคนเดิน และเพิ่มเส้นทางสำหรับผู้ใช้จักรยานรอบโรงเรียน

เมืองสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

 • พวกเราจะนำพลังงานธรรมชาติทดแทนทีมีอยู่ในประเทศ มาใช้ในการขนส่งกับรถโดยสารประจำทาง
 • พวกเราต้องรณรงค์การลดปริมาณขยะ และเพิ่มการนำขยะมารีไซเคิล
 • พวกเราจะตัดถนนเพิ่มในฤดูร้อน และเพิ่มทางม้าลายเพือคนข้ามถนน เช่น ในฤดูร้อนจะปิดถนนบางส่วนเพื่อใช้เป็นถนนคนเดินใน Laugavegi
 • พวกเราจะส่งเสริมการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว การเพาะปลูกในเรือนกระจก สร้างสวนสาธารณะเพิ่มเติม ปรับสภาพพุ่มไม้ และสิ่งแวดล้อมให้ดีขี้น
 • พวกเราจะลดการปล่อยกาซเรือนกระจก

เมืองเรคจาวีก – เมืองที่ดีและเหมาะสำหรับผู้สูงวัย/ผู้สูงอายุ

ในอนาคต เมืองเรคจาวีกจะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ที่มาจากหลากหลายอาชีพและการศึกษา  ซึ่งเป็นการดีสำหรับเขาเหล่านั้นในการมีชีวิตที่ยืนยาว บุคคลกลุ่มนี้ต้องการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อส่งผลดีต่อชีวิตบั้นปลายของเขาทั้งในด้านอาชีพและงานอดิเรก โดยรู้สึกปลอดภัยว่าได้รับการช่วยเหลือดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการส่งพยาบาลไปดูแลที่บ้านพักของตนเอง หรือจะส่งตัวผู้สูงอายุไปรักษาตัวโรงพยาบาล

ความยืดหยุ่น/ลดหย่อนผ่อนปรนเรื่องเวลาในการเลิกทำงานสำหรับผู้สูงอายุในวัยเกษียน และกิจกรรมที่หลากหลาย

 • พวกเราจะเสนอให้ผู้สูงอายุในเมืองเรคจาวีกนี้ มีสิทธิเข้าร่วมและได้รับบริการด้านพิพิธภัณท์และเทศกาลวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เทศบาลเมืองจัดขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • พวกเราจะจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมเมืองเรคจาวีก เพื่อทำงานร่วมกับสมาคมผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
 • พวกเราจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีและแข็งแรง
 • พวกเรารับประกันว่าผู้สูงอายุต่างด้าวนั้นต้องได้รับสิทธิด้านเบี้ยบำเน็จ/บำนาญ อย่างถูกต้องและเสมอภาค
 • พวกเราจะทำนโยบายใหม่ที่ดีกว่าเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

การบริการรับ-ส่ง การรักษาพยาบาลในบ้าน การพักฟื้นร่างกาย และ การกายภาพบำบัดประจำวัน

 • พวกเราจะช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ให้อาศัยอยู่ในบ้านของตนเองได้นานที่สุด
 • พวกเราจะเพิ่มปริมาณบ้านพักเพื่อคนชรา
 • พวกเราจะปรับปรุงแก้ไขระบบรายชื่อที่รอรับบริการเข้าบ้านพักคนชราให้ได้รับการบริการที่รวดเร็วขึ้น
 • พวกเรารับประกันว่าผู้สูงอายุทุกคนจะต้องมีสิทธิและเสรีภาพ และได้รับการดูแลด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างดี